Dros y blynyddoedd diwethaf rydym wedi gweld y sefydliad o bron 27 o ardaloedd gweinidogaeth newydd ar draws esgobaeth Bangor, gan ddisodli’r hen system o blwyfi a bywoliaeth fechan gyda llwyfan newydd ar gyfer cenhadaeth sydd wedi mynnu a galluogi patrwm newydd o Weinidogaeth. Un ardal gweinidogaeth o’r fath yma yw Bro Ardudwy sy’n cael ei arwain a’i wasanaethu gan Arweinydd Ardal Weinidogaeth-offeiriad cyflogedig sy’n arfer gweinidogaeth gydweithredol o oruchwylio ac arweinyddiaeth ysbrydol. Caiff gweinidogaeth pob ardal weinidogaeth ei sbarduno gan y tîm ardal gweinidogaeth – crynhoad cadarnhaol wedi’i rymuso o’r rhai sydd wedi’u trwyddedu ar gyfer gweinidogaeth gyhoeddus, deiliaid swyddi, gweithwyr a gwirfoddolwyr. Gan fod pob ardal gweinidogaeth wedi’i chyfansoddi fel plwyf sengl, mae gan Gyngor Ardal Weinidogaeth sengl (y cyngor plwyf eglwysig yn ffurfiol) drosolwg o genhadaeth ac adnoddau ar draws yr ardal gweinidogaeth, wedi’i gefnogi gan gyfarfodydd cynulleidfaol ym mhob un o’r eglwysi.

Dechreuwyd ar y broses o ffurfio ein hardal gweinidogaeth ein hunain, Bro Ardudwy, ychydig o flynyddoedd yn ôl drwy chwalu hen blwyfi a Chymelliaethau Llandecwyn gyda Llanfihangel y traethau, Llanfair-Juxta-Harlech a Llandanwg gyda Llanbedr, Llanenddwyn gyda Llanddwywe a chreu plwyf newydd Bro Ardudwy a gyfansoddwyd yn ffurfiol gan archddyfarniad o Esgob Bangor mewn gwasanaeth yn neuadd bentref Dyffryn Ardudwy ar y 6ed o Dachwedd 2013. Yn ystod y chwarter olaf o 2015 ymgymerwyd â’r broses o ddadfandio bywoliaeth a phlwyf Llanaber gydag Abermaw a Chaerdeon gyda Bontddu i ailstrwythuro Bro Ardudwy i gynnwys pen deheuol ardal Ardudwy. Cwblhawyd y broses hon yn ystod dechrau 2016 gyda degolyn arall o Esgob Bangor mewn gwasanaeth yn Eglwys Sant Ioan, Abermaw yn ystod Chwefror 2016. Felly y mae plwyf Bro Ardudwy fel y gwyddom yn awr iddo gael ei ffurfio.

Mae gan yr Ardal Weinidogaeth Gyngor Ardal Weinidogaeth sy’n cynnwys cynrychiolwyr o bob eglwys o fewn Bro Ardudwy. Mae Aelodau’r Cyngor hefyd yn Ymddiriedolwyr Bro Ardudwy.

Er mwyn goruchwylio Gweinidogaeth yn yr ardal, mae gan dîm Ardal Weinidogaeth Bro Ardudwy aelodaeth o glerigion cyflogedig sy’n gwasanaethu Bro Ardudwy ynghyd â chlerigion trwyddedig eraill sy’n byw yn yr ardal, deiliaid swyddi lleyg a gwirfoddolwyr eraill.